Om oss

Vårt Arbete

Riksförbundet Hem och Samhälle arbetar för gemenskap, jämställdhet och samhällsengagemang samt arbetar lokalt, regionalt och nationellt med olika aktuella frågor, vilka har initierats av såväl förbundets styrelse, dess kommittéer och lokalföreningar som av enskilda medlemmar.

Detta arbete kommer till uttryck i remissyttranden och skrivelser till myndigheter och organisationer. Riksförbundet Hem och Samhälle är politiskt och religiöst obundet. Organisationen är remissinstans i frågor som rör hem och samhälle. Kommittéerna yttrar sig om offentliga utredningar inom sina respektive områden. Medlemmarnas ideella arbete är drivkraften i förbundet. Utan deras insatser skulle verksamheten avstanna och målet inte uppnås.

Se mer info om organisationen under Om oss

 

Vårt samarbete

Förbundet har en livlig studieverksamhet med unika möjligheter att ordna skräddarsydd cirkelverksamhet och olika temakurser.

Vi är medlem i Sveriges Konsumenter och har en plats i styrelsen. Därigenom kan vi också påverka EU-beslut i konsumentfrågor. Genom medlemskapet samarbetar vi med Sveriges Konsumentråds övriga medlemsorganisationer.

Se mer information under Samarbete