Nyhetsbrev nr.6 – 2020

Konsumentkommittén
”Konsumentpolitik också en penningfråga” som griper in i allt större omfattning-i energi-bostads-och finansfrågor och självfallet i miljöfrågor. Utan medvetna Konsumenter som väljer rätt kan vi glömma den nödvändiga klimatomställningen samt andra ödesfrågor. Stödet till konsumentorganisationerna ligger på samma nivå som förra året samtidigt som Coronakris och finanskris slår till mot konsumenterna. 
                                                                                 
Gröna satsningar görs på järnväg och kollektivtrafik men då måste det också finnas fungerande och enkla biljettsystem, enkelt att betala, begriplig information om taxor, förseningar och pålitlighet.                    

Ett annat exempel är ekonomin. Begagnat köp och reparerbarhet är inte bara en fråga som marknaden kan lösa utan politiska insatser behövs.   
                                                                                                                       
Vid representantskapsmötet i september deltog civilminister Lena Micko via en inspelad hälsning. Det finns allt färre konsumentvägledare i kommunerna och denna trend måste vända! Det behövs stora välfärdstillskott för att satsa på konsumenterna och många behov av finansieringsstöd. Civilsamhället måste involveras mera. En ny konsumentagenda 2020 och nytt lagförslag om grön och hållbar produktion både nationellt och på EU-nivå där BEUC är en bra och viktig samarbetspartner.                                                           

Bin och humlor
Mycket av det vi äter är i behov av pollinering men våra pollinerare är hotade. 1/3 av alla vilda bin i Sverige är på väg att försvinna p.g.a. dagens ohållbara jordbruk. Ekologiska gårdar har i genomsnitt 50% fler arter av växter och pollinerare. När du handlar ekologiskt gör du bin, humlor och fjärilar en stor tjänst.                                                                

Ät ekologist, tänk på djuren
Det är viktigt att djuren har det bra! Bara 2% av alla svenska grisar får vara utomhus och 1% av kycklingarna. På kravcertifierade gårdar får grisarna vara ute och böka både sommar och vinter. På ekologiska gårdar får värphöns och kycklingar vara ute och korna och tjurarna får beta mer. Köp därför ekologiskt kött, mjölk och ägg. Äter du ekologiskt får du inte i dig några konstgjorda tillsatser. Kravmärkta livsmedel får inte innehålla några syntetiska smakämnen, färgämnen, gödningsmedel eller konserveringsmedel.

Bekämpningsmedel
Cirka 200 000 människor dör varje år av bekämpningsmedelsförgiftning från arbete inom jordbruket enligt en FN-rapport, till 99% i utvecklingsländer. Man saknar skyddsutrustning vid besprutning av grödor. En forskningsrapport i USA har visat att barn till kvinnor som utsatts för vissa hemska bekämpningsmedel under graviditeten fick lägre IQ och sämre kognitiv förmåga när de var i förskoleåldern. Andra studier visar att arbetare som exponerats för pesticider löper högre risk att få Parkinsons sjukdom. Därför viktigt att välja ekologiskt kaffe, bananer och annan frukt och grönt.

Grundvatten
Rester av kemiska bekämpningsmedel finns också i vattendrag och grundvatten som vi hämtar vårt dricksvatten från. När länsstyrelsen i Skåne undersökte grundvattentäkterna hittades bekämpningsmedel i 22 av 27. I vissa fall så höga att vattnet var otjänligt som dricksvatten. När du väljer ekologiskt verkar du för bättre skydd av vårt grundvatten.                                                                                                        Jorden är livsviktig för att vi ska kunna producera mat. Med felaktiga metoder kan den utarmas. Fortsätter vi med ohållbart jordbruk i samma takt som idag kan matjorden vara borta om 60 år. Ekologisk odling ger bördigare jordar eftersom jorden innehåller biomassa och flera maskar samt att den binder koldioxid från atmosfären eftersom den innehåller större mängd kol.                                                                  

Antibiotika
Svenska djur föds upp med förhållandevis lite antibiotika. I många länder används antibiotikan i förebyggande syfte eftersom den dåliga djurhållningen riskerar göra många djur sjuka. Nästan hälften av all antibiotika inom EU går till djur- ett hot mot människors liv och hälsa eftersom alltfler bakterier lär sig att stå emot antibiotikan. Ekologiska djur får aldrig antibiotika i förebyggande syfte. Köp därför ekologisk haloumi, fetaost och kött om du köper annat än svenskt. Ekologiska produkter kostar ofta mera men skillnaden minskar för varje år.            

Vi står inför 2 enorma kriser
-klimatkrisen och massutrotning av arter vilket hotar vår matproduktion och överlevnad. Ekologiskt jordbruk gynnar den biologiska mångfalden. Det finns inte bara fler växtarter och insekter utan också flera grodor och fåglar. En rik biologisk mångfald kan göra jordbruket mera motståndskraftigt mot klimatförändringar. Livsmedelsverkets kostrekommendationer skall följas på befolkningsnivå till 2030 med etappmål längs vägen.                                 

Stärka hem-och konsumentkunskapsundervisningen i skolan.                    
Maten inom offentlig sektor skall följa livsmedelsverkets kost-rekommendationer.                                                                                      Långsiktigt avskaffa miljöskadliga subventioner inom jordbruket både i Sverige och EU. Öka produktionen av frukt och grönt. Gynna en omställning till produktion av hållbara proteinkällor både vegetabiliska och animaliska. Den senare skall ha positiva effekter på miljö, klimat, biologisk mångfald och djurvälfärd såsom produktion från betande djur. Miljö-och klimatcertifierad mat. Näringslivet bör ta ett större ansvar för folkhälsa och miljö genom prissättning, kampanjer, utbud, skyltning och placering i butiken.                 

Över hälften av Sveriges Konsumenter upplever att AI (artificiell intelligens) används för att manipulera dom. Just nu pågår diskussioner på EU-nivå om att modernisera konsumentupplysningen och då inkludera en helt ny lagstiftning för att reglera AI. Det måste finnas tydliga regler om hur AI-system får användas. Företag skall tvingas att bli mer öppna med hur systemet fungerar både gentemot konsumenten och tillsynsmyndigheter.                                                                                                                

Som tidigare nämnts finns nu en uppdaterad och förbättrad version av Kemikalieappen. Du har väl laddat ner den?                                               

Kemikalier
En ny undersökning visar att konsumenter känner oro för farliga kemikalier. Idag används tusentals i produktionen av konsument-produkter utan att i tillräcklig utsträckning kontrollera säkerheten i de färdiga produkterna. Antalet kemikalier på marknaden ökar lavinartat och enligt OECD till det dubbla inom30 år. SK tillfrågade 1000 personer och resultatet visar att 91% var oroliga för hur kemikalier som släpps ut idag kan skada nutida och framtida generationer och miljön. 35% mycket oroade. 86% vill ha mer information om kemikalieinnehållet i varorna. Därför måste företagen bli bättre på att kommunicera med sina kunder.                                                                          

Avtalsvillkor – on line
Enligt en studie från ett amerikanskt universitet skulle det ta 76 dagar att läsa alla avtalsvillkor som man accepterar on line. Många av avtalen är så långa att ingen kan hinna eller orka att läsa dem. Detta är inte rimligt! 

Sveriges Konsumenter har rankat alla kommuner
SK har tillsammans med tidningen Råd och Rön för andra året i rad rankat landets alla 290 kommuner utifrån 4 kriterier, i vilken mån de erbjuder sina invånare konsumentvägledning respektive budget- och skuldrådgivning samt hur bra kommunen är på livsmedelskontroll och hur lätt det är att få tag på kontanter. De 5 bästa i landet; Härryda, även förra året, Lindesberg, Gnosjö, Göteborg och Nässjö. Det finns mycket som är djupt oroande bl.a. nedläggning av konsumentvägledning, långa väntetider hos budget- och skuldrådgivare men det är samtidigt glädjande att några har återinfört konsumentvägledning.     

Som alltid är det de mest sårbara som drabbas hårdast av nedstängningen-äldre och de som kanske inte har svenska som modersmål och personer med funktionsnedsättning. Det digitala utanförskapet är stort i vissa grupper och där fyller den lokala konsumentvägledningen en extra viktig roll.                                                   

Fistula
-har erhållit ett arv, en bostadsrätt. Ytterligare information kommer efter nästa styrelsemöte. Eva-Marie har avsagt sig uppdraget att sköta bokföringen och ordförande Monica Green kommer med förslag till mötet. Man söker samarbete med fler organisationer bl.a. Barnmorskeförbundet.

NKF
-en 100-årig tradition av samarbete. Man når ut till en viss målgrupp som värdesätter att träffas och umgås i nordiskt nätverk. Det nordiska brevet är en värdefull aktivitet. Man är tyvärr inte tillräckligt synlig. Verksamheten måste omstruktureras så att även yngre generationer kan bli intresserade av det nordiska samarbetet. Digitaliseringen är en möjlighet. Kunskapen om NKF bland våra medlemmar är inte tillräcklig. Det finns massor av frågor man kan ta sig an som t.ex. ökat våld mot kvinnor i världen.

Övergripande mål nu som tidigare att förbättra tillvaron för familjer. Den nuvarande verksamheten är bra d.v.s. sommarkonferenserna men man behöver kanske fokusera och informera mera noggrant om temat. Gemensamma mål att arbeta med. NKFs nuvarande verksamhet är inte tillräcklig för att vara levande och effektiv om 10 år. Detta var de synpunkter som diskuterades och man kom fram till att anlita en konsult, Jens Berg, som har god erfarenhet som redaktör, producent, programledare och organisations- och ledarskapsutvecklare i både Sverige och Finland.

ACWW
-Ordförande Magdie Kock skriver ”Jag liksom du bör tänka -hur kan jag uppträda och på vilket sätt kan jag utnyttja det nya normala? Hur kan jag reformera min livsstil till det nya Normala?” 

Teknologin har blivit dominerande för de flesta organisationer liksom videokonferenserna. Pandemin har medfört förändringar som tycktes otänkbara för några månader sedan, i februari t-ex att arbeta hemifrån.       

”Lita på väntan, Omfamna ovissheten, Njut av det klädsamt vackra, När ingenting är säkert är någonting möjligt” (Mondy Hale författare).

Medan pandemin har gett oss möjligheter att sakta farten har den också ödelagt evenemang inom ACWW större delen av året. Area-konferenser i olika delar av världen, kommittémöten i London, evenemang för att marknadsföra ACWW och andra sociala sammanhang där Magdie skulle representera har framflyttats eller skrotats- en känsla av total besvikelse. Hennes konklusion är att vi måste inse det faktum att vi behöver se på saker på ett annat sätt, tänka annorlunda och reagera. Vi kan inte åberopa kapitel i historien som redan hänt men vi kan lära av den och utvecklas och anpassas. Det nya normala kan bli bättre och helt säkert att det blir ett olikt normalt. Frågan är hur kommer det normala att se ut? Medan ingen kan säga hur länge krisen kommer att vara, vad vi kommer att finna efter krisen, kommer det att likna det normala från tidigare år. Detta skrevs för 10 år sedan under den globala finanskrisen men kunde ha blivit skrivet om den nuvarande pandemin.                                                                                         

Var modig, motiverad, grip möjligheten att bli påhittig och viktigast att vara vänlig mot dig själv och andra! 

KSAN
-ordförandekonferensen i oktober inleddes med en jubileumsföreläsning om BellaNet nätverkets utveckling under 15 år. Britt Fredenman, projekt-ledare för BellaNet, tog oss med på en resa genom åren från idén till en EU-satsning som idag finns i 21 svenska län och i 17 andra länder, Afrika. Kanada och Ryssland m.fl. BellaNet är sedan 2005 en av KSANs mest uppskattade insatser för drogförebyggande arbete med fokus på flickor, tonårstjejer och unga vuxna kvinnor.           

I Sverige har mer än 7000 tjejgruppledare utbildats och i övriga världen fler än 2000. BellaNet har fått både nationellt och internationellt erkännande. Med stöd av statsbidrag från Socialstyrelsen har KSAN intensifierat arbetet för att motverka Covid 19 bland flickor och kvinnor och arrangerar flera extra informations- och utbildningsinsatser. Under hösten en föreläsningsserie om att förebygga sexuella övergrepp i sociala isoleringstider.

KSAN har tagit fram filmen ”Se mig” som handlar om barn och unga i missbruksmiljöer i samarbete med skådespelerskan Vibeke Nielsen. Syftet med filmen är att nå ut till allmänheten och beslutsfattare och uppmärksamma dem om det akuta behovet av insatser och skydd för barn och anhöriga i risk/missbruksmiljöer i våldsutsatthet och sexuella övergrepp. Barn kan inte vänta!

Norden
-tillit är det nordiska guldet sägs det. Men dagligen berättas historier om hur tilliten i Norden är under stor press. Man måste våga lägga de svåra frågorna på bordet och ta chansen att vitalisera det nordiska samarbetet. Klyftan mellan hur vardagen ser ut i de nordiska huvudstadsregionerna och för människor i våra gränsregioner framträder allt tydligare. Även klyftan mellan det offentliga Norden, att samarbeta i akuta frågor såsom handelshinder och hur stängda nordiska gränser påverkat den mänskliga kontakten och tilliten, framträder nu på ett alltmer oroande sätt.                                                 

Föreningen Norden har i över 100 år varit drivande i att stärka nordiskt samarbete. Föreningen har således en historiskt viktig roll och ett ansvar för att bredda samtalet om hur vi i Norden tillsammans formar framtiden. Främja en mellanfolklig demokratisk dialog, lyfta minoriteternas och ursprungsbefolkningens roll i den demokratiska processen, lyfta den nordiska samhällsmodellen tillit, frihet under ansvar, öppenhet, tolerans, demokrati och respekt. Vart har den nordiska samhörigheten och samarbetet tagit vägen? för att uppnå de Globala Målen i Agenda 2030. Pandemin har blottat brister och nu riskerar misstänksamhet och nationalism att frodas i dess spår. Det är en nödvändighet att vi i Norden stärker vårt samarbete genom att främja de aktuella frågorna om fri rörlighet över våra nordiska gränser. Visionen är att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030.                                                

Ett grönt Norden
-koldioxidneutralt och en biobaserad ekonomi. Konkurrenskraftigt Norden- grön tillväxt                                                          
Socialt hållbart Norden- jämställd region med gemensamma värderingar.                                                                                                         Miljö- och klimatsamarbetet ska stärkas men det får inte ske på bekostnad av kultur och utbildning                                                                      
Vi får inte glömma bort att vi har en solid grund att stå på och att vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt 

NTF
-Användningen av cykelhjälm ökar. Nu använder varannan person hjälm. Stockholm och Göteborg har högst användning. 97% av mopedisterna. Trafikolyckor med elrullstol och elskoter ökar tyvärr.                       

Särskilt positivt är att regeringen vill främja samarbetet med civilsamhället för ökad och säker cykling. Man har fått medel från Allmänna Arvsfonden för att arbeta med säkerheten. Till och med augusti har 128 personer omkommit i trafiken och det ser ut som om etappmålet om 220   kommer att hålla. Beror det på pandemin att fler arbetar hemifrån? Material för asylsökande och nyanlända har tagits fram liksom filmer, dialogkort, foldrar med handledning. Barn kan vinna en tävling om 10 000 kr. genom att beskriva sin skolväg om vilka sträckor som kan utgöra en risk.

Ta hand om dig, hälsningar
Siw Warholm