Nyhetsbrev nr.3 2020

Det har varit en mycket speciell vår med stora utmaningar och omställningar. Jag hoppas att ni alla klarat/klarar er bra under pandemin.  Många arbetar hemifrån och digitala möten har fungerat relativt bra även om den personliga kontakten saknas.

Sveriges Konsumenter
Flera nya ståndpunkter har beslutats som medför större möjligheter att driva frågor och krav både nationellt och europeiskt, dels om Eus klimatpolitik. Vikten av en hållbar livsmedelskonsumtion såväl ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Klimathot, antibiotikaresistens, minskad biologisk mångfald och livsrelaterade folkhälsoproblem visar följderna av dagens matvanor åtminstone i den rika världen.
Ett av de stora problemen kopplat till folkhälsan är den höga konsumtionen av kött och mejeriprodukter. Den har ökat sedan 90-talet. Kyckling har stått för den största ökningen. I EU kommissionens program från maj 2020 konstateras att en övergång till mer växtbaserad kost, frukt och grönsaker inte bara minskar risken för livshotande sjukdomar utan även livsmedelssystemets miljöpåverkan. De senaste åren har en stark ”vegotrend” präglat utbud av konsumtion och köttkonsumtionen har börjat minska, särskilt det importerade köttet.   

Kemikalier finns överallt i kläder, möbler, tvättmedel, väggar, leksaker och mat. Vissa är nödvändiga, vissa är farliga. För konsumenten är det svårt och ibland omöjligt att ha koll på vad produkten innehåller.              

Konsumenter och miljö
-måste skyddas genom en förstärkt och moderniserad kemikalielagstiftning. Många farliga ämnen är långlivade, ackumuleras i miljön, anrikas i våra jordar, sprids med våra vattendrag och återfinns i maten vi äter samtidigt som luftföroreningar färdas med vinden. Ett exempel för stor kemikalieexponering är bostaden. Forskning har visat att byggprodukter kan sprida ämnen i inomhusmiljön som kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador. Hormonstörande ämnen finns t.ex. i hudkrämer, leksaker (ftalater), textilier, flamskyddsmedel i möbler, biocider i rengöringsprodukter och bisfenol A i plastflaskor och burklock. Konsumenter kommer ständigt i kontakt med skadliga ämnen. Foster och småbarn som växer och utvecklas snabbt löper större risk.                           

I WHOs och FNs miljöprogram är hormonstörande ämnen ett globalt hot mot vår hälsa och miljö. Svårt att hitta giftfria alternativ? Svanen, EU-blomman och Bra Miljöval kan hjälpa dig att hitta bra produkter.                                                               

Kemikalier
Vi får i oss kemikalier genom maten med alla är inte farliga, det finns vissa av hälsoskäl som inte bör finnas på tallriken. Resten av bekämpningsmedel och konstgödsel sprids till miljön och bidrar till varför vår mat innehåller oönskade ämnen.

Neonikotinoider som kopplas till bidöden samt andra ämnen som utgör ett hot mot de pollinerare som vår livsmedelsförsörjning är beroende av. Andra typer av kemikalier inom jordbruket t.ex. stråförkortningsmedel misstänks kunna skada fåglar och däggdjur.                         

Ekologisk odling ökar den biologiska mångfalden. Välj ekologiskt producerade livsmedel Krav eller EU-ekologiskt. Då bidrar du till en bättre miljö för djur, människor och natur.

Nanoteknik används alltmer för att designa önskvärda egenskaper och funktioner hos material t.ex. livsmedelsförpackningar som ändrar färg om innehållet blir gammalt, skärbrädor som har bakteriedödande ytor eller klädesplagg som är ”luktfria”. Utvecklingen går snabbt men regleringar saknas för hur nanomaterial får användas.                                               
Ladda ner kemikalieappen som hjälper dig att veta om prylar innehåller särskilt farliga ämnen!  

Årets vinnare av Sveriges Konsumenter och Råd och Röns konsument-pris Blåslampan blev konsumentvägledare Ismahan Ayranai i stadsdelen Rinkeby-Kista där många har dåliga språkkunskaper. För Ismahan ska alla ha samma förutsättningar. Genom föreläsningar och flygblad förmedlar hon sin kunskap. Med sitt engagemang och sin envishet hjälper hon utsatta konsumenter att få upprättelse mot företag och en möjlighet att lösa situationer som kan leda till ekonomiska svårigheter. Hon är en sann konsumenthjälte och kunskapsspridare i sin vardag.                                                                        

Politiken måste ta hänsyn till hur konsumenterna drabbas av Coronakrisen. Det skrev SK i ett brev till konsumentminister Lena Micko.

Offentliga måltidens dag 15 oktober, instiftad av Måltidsakademien infaller alltid 3:e torsdagen i oktober. Vi har fantastiska offentliga måltider i vårt land och vill att fler ska få upp ögonen för det. En dag då offentliga måltidsverksamheten i hela landet visar upp sin verksamhet på olika sätt.

NKF
Sommarkonferensen på Island har flyttats fram till 11-12 juni 2021. Det skulle blivit ordförandeskifte i år men Island förlänger ordförandeskapet ett extra år. Beträffande Nordiska Brevet skriver Island ett extra brev i år som kommer att handla om pandemin och hur den har påverkat våra liv. Det skrivs av en person från Hälsomyndigheten. Vad som också diskuterades vid det digitala mötet var NKFs framtid

  • Vilka är NKFs styrkor och svagheter idag?
  • Vilka hot och möjligheter finns det?   
  • Vad erbjuder NKF sina medlemmar?         
  • Är verksamheten relevant?                                                                              
  • Hur ser framtiden ut?                                                                                       
  • Vision för framtiden och hur ska den uppnås på sikt.                               

Har du funderat på dessa frågor är jag tacksam för dina synpunkter.

ACWW
Varje år sedan 2012 har ACWW-medlemmar brukat fira ACWW-dagen 29 april till att göra organisationen känd och samla in pengar till Pennies for Friendship. En viktig dag! På grund av pandemin har dagen blivit framflyttad till 15 oktober då det är Landsbygdskvinnornas internationella dag.                                                     

Som tidigare nämnts har Areakonferenserna flyttats fram till nästa år.  Europakonferensen kommer att äga rum 12-16 oktober i Glasgow.          

För många medlemmar är tidskriften Country Woman som utkommer 4ggr/år av stor betydelse för deras medlemskap. Tyvärr utkommer den inte nu då huvudkontoret är stängt och därmed finns inga möjligheter till tryckning och distribution. PR kommitténs förslag om utgivning i digital form som PDF fil till medlemmarna finns nu att läsa och fungerar utmärkt.                                                                   
Under tiden som kontoret är stängt arbetar man med framtagande av material till kampanjer med ett tema som kan vara till hjälp vid digital insamling ifall det rådande läget kommer att vara längre än till oktober. Världspresident Magdie de Kock.        
                                                                               

På många sätt ser världen mycket annorlunda ut detta år. Globalt ser familjerna ökade utmaningar, antingen helt isolerade eller på obestämd tid i hemmen med få möjligheter till engagemang utanför. De är lyckligt lottade som har ett hem och omständigheter som tillåter social distansering och säker isolering. För dem utan dessa möjligheter känns framtiden mera dyster. En av de vanligaste funderingarna världen över är ”när kommer vi att återvända till ett normalt liv igen”?                                                                                                             

ACWW lyfter fram landsbygdskvinnorna, de problem de möter och de lösningar de har, att de blir lyssnade till och kända för representanterna i de politiska partierna. I alla länder finns landsbygdsbefolkning med unika utmaningar vilket erkänns i MR- konventionen om att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor. Trots detta rapporterar medlemmar i mer än 80 länder att många av utmaningarna och diskrimineringarna är desamma som för 90 år sedan då organisationen bildades.

Agenda 2030 uppdrar till regeringar, företag och civila organisationer att verka för verklig hållbarhet. Det är tydligt att målen inte kommer att nås och med Covid 19 ännu längre från att målen uppnås. Det har hänt framsteg men vägen framåt är lång. Vår organisation är förespråkare framförallt för kvinnorna på landsbygden som finns längst ner i systemen och vars förtryck är lika varierande som betingelserna de är tvungna att leva med. Ingen levande kvinna, ung eller gammal, gift eller änka i den mest eller minst utvecklade världen kan identifieras lida inte bara av en form av diskriminering.                           

6 april 2020
Ett uttalande från FNs generalsekreterare Antonio Guterres till regeringarna globalt ”Fred är inte bara frånvaro av krig. Många kvinnor under nedstängningen för Covid 19 upplever våldet där de skulle känna sig säkra –i sina hem. Jag uppmanar alla regeringar att sätta kvinnors säkerhet i främsta rummet”.                         

Under denna globala pandemi drabbas kvinnor och flickor mer än någonsin av våld. Länder runt om i världen har rapporterat en ökning upp till 30%. Regeringarna måste samla in och publicera data inte bara om Covid 19 relaterade sjukdomar.   

ACWW och dess medlemmar hoppas att till Internationella familjedagen 2021 ha uppnått en vänligare mänsklighet att regeringarna mera fokuserar på att skydda sina medborgare och att familjerna stärkts efter allt som förenat dom under tiden av elände.

FISTULA
Etiopien har också drabbats av Covid 19. Ekonomin har tagit mycket stryk och ingen vet egentligen hur hårt Etiopien kommer att drabbas. Det är ett nästan självförsörjande jordbruksland och för en gångs skull, kanske lika bra att ha lite handel med omvärlden. Även här arbetar man så mycket som möjligt hemifrån. Obligatoriskt med munskydd om ej blir man arresterad                                                                    

Verksamheten vid Fistulasjukhuset fortgår utan större avbrott men man oroas för ekonomin. På grund av Covid 19 kanske man inte får ekonomiska medel som tidigare eftersom så gott som alla länder påverkas av Covid 19.                                                                                        

Vid digitala styrelsemötet beslöts att sända 100 000 kronor. Nyhetsbrevet kommer ut efter årsmötet vilket kommer att äga rum 18 augusti digitalt.250 medlemmar får Nyhetsbrevet per post vilket medför ganska stora kostnader. Har du möjlighet att få det som E-post? Glöm i så fall ej att uppge din E-postadress!                                      

Green Lamp med bas i Schweitz har en insamling för skyddskläder och handsprit till barnmorskorna. De insamlade medlen går direkt till Fistulasjukhuset för distribution till barnmorskorna i de 60 hälsocentralerna. Det finns bara en barnmorska för 14000 invånare i Etiopen!   

NTF
6 maj gick 44 000 förskolebarn baklänges! Det är en del i Barnsäkerhetens dag- för att visa hur viktigt det är att barn sitter bakvänt i bilen till 4-5 års ålder.

NTF lanserar en ny cykelutbildning som riktar sig till cykelhandlare för att underlätta för konsumenten att göra ett trafiksäkert val. Cykel-handeln har stora förutsättningar att bidra till Nollvisionen genom konsumentinformation kring säker cykling t.ex. rätt belysning, bra däck och effektiva bromsar men också kunskap om trafikregler och cykelhjälm.

Hastighetsefterlevnaden är för låg! Endast 47% på statliga vägar och 65% på kommunala. Trafikverket måste mittseparera eller sänka hastigheten samt sätta upp flera hastighets-kameror. Inte nykterheten på väg går i linje med nödvändig utveckling.53 personer omkom i alkohol/drogrelaterade olyckor. Hälften av de skadade i trafiken är cyklister ca 2000. Här behöver man snabba på att göra gång-cykel-och mopedpassager säkrare. Bland barn som cyklar till/från skolan i åldern 6-15 år använder 65% hjälm, vuxna som cyklar till arbetet 40%.              

År 2019 omkom 29 motorcykelolyckor, 106 personbilister, 29 i lastbil, 17 cyklister och 27 gångtrafikanter. Totalt omkom 221 personer.


Viktiga datum

  • NKF sommarkonferensen på Island har flyttats fram till 11-12 juni 2021
  • Europakonferensen kommer att äga rum 12-16 oktober 2020 i Glasgow
  • Offentliga måltidens dag 15 oktober 2020
  • Pennies for Friendship. En viktig dag! Framflyttad till 15 oktober 2020