Nyhetsbrev 4 / 2019

Här kommer så årets sista Nyhetsbrev som innehåller lite av varje om vad som hänt sedan ni fick senaste AU-och RS-protokollen.Sveriges Konsumenter-
Vid representantskapsmötet i slutet av november diskuterades Medlemsstrategin. Sedan 1992 har antalet medlemsorganisationer vuxit från 9 till 21 i dag. (Som mest har det varit 30). Karaktär och storlek på organisationerna varierar stort. Det är pensionärer, ungdomar, fackliga, invandrare, kvinnor med flera. Den nya handlingsplanen träder i kraft i januari 2020. Målet är att Sv.Konsumenter skall vara en attraktiv organisation och att det vid utgången av 2023 skall vara lika många organisationer som 2019.

Sv.Konsumenter verkar i en mycket föränderlig omvärld med utmaningar såsom omställning till ett hållbart samhälle, digitalisering och ny teknik. Klimat hotet medför nödvändiga omställningar i samhället och ökar förväntningarna på att Sv.Konsumenter ska agera i frågor om skatter, subventioner m.m.  Samtidigt som vi kan stärka folkrörelsen och ideella organisationer så är det många som inte kan tänka sig att engagera sig i en traditionell förening. I stället lockar nätverk och mer sakfrågeinriktade aktioner.

Sv.Konsumenter måste kunna samarbeta med olika organisationer utanför medlemskretsen vilket till viss del sker idag t.ex. Fair Finance Guide, regeringens livsmedelsstrategi, digitala rättigheter, hållbar utveckling, tillgänglighet. En för framtiden viktig grupp är ungdomar, deras tankar och synsätt kan bli avgörande för SV.Konsumenters framtida utveckling och det finns förslag om att tillsätta en Ungdomspanel.

Sv.Konsumenter har nyligen lanserat en app för mobiltelefoner -Kemikalieappen som gör det enklare att få veta om varor innehåller farliga kemikalier. Appen har tagits fram i samarbete mellan myndigheter och organisationer i 13 av EU-länder med Sv.Konsumenter och Kemikalieinspektionen som svenska deltagare.                 

Vilken kommun är bäst på konsumentvägledning och skuldrådgivning? Tillsammans med Råd och Rön gjordes en stor kommungranskning av landets 290 kommuner och de 5 bästa var Härryda, Habo, Piteå, Vaggeryd och Nässjö. Hur ser det ut i din kommun? Gå in och se på Råd och Röns webbsida!                                     

Djurskyddet står i centrum för Finansguidens årliga granskning av bankernas hållbarhetslöften och stora brister avslöjas. Svenskarnas sparpengar investeras i företag som bedriver värsta formen av djurhållning t.ex. fixering av suggor, uppfödning av kalvar isolerade i små boxar och djurförsök för kosmetika. 

Parkeringsappar –
Har du stött på problem eller retar du dig på höga avgifter? Kontakta Sv.Konsumenter med dina synpunkter så Maria Wiezell (expert på konsumenträtt) kan ta dem med när hon skall diskutera med branschorganisationen Svepark.

Jämställdhetsmyndigheten-
bjöd in samtliga organisationer som får bidrag till en informationsträff. Ordförande Lena Ag hälsade välkommen och redogjorde för den turbulens som varit kring myndigheten. Alliansen beslutade om att den skulle läggas ned men regeringen Lövén upphävde beslutet och först i somras fick myndigheten tillbaka budgeten. En nystart kan man säga.                        

Myndigheten har 60-70 anställda varav 75% är kvinnor som kommer från hela landet. Många olika yrken är representerade; ekonomer, jurister, socionomer, poliser, militärer, lärare med flera. Det är en politiskt styrd organisation genom årliga regleringsbrev men hur får man själv avgöra.  Myndigheten är indelad i olika avdelningar med resp. chef.                                

På avdelningen som arbetar med att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor arbetar 17 personer. Man samordnar arbetet mot prostitution och människohandel. Nytt uppdrag är barn och ungas situation och unga män och pojkars hederskontext. Internationellt expertmöte har ägt rum för att förebygga och motverka köns-stympning, våld och sexuella trakasserier och man har utbildningar på högskolor och universitet.

På avdelningen Analys och Uppföljning har man 13 anställda där de arbetar med bidragsansökningar. Beloppet som disponeras är detsamma sedan 2005 och alltfler föreningar söker bidrag. Man arbetar med frågor som kvinnors ekonomiska jämställdhet eftersom det är kvinnor framförallt som riskerar fattigdom, obetalt hemarbete, åtgärder som berör barn, psykisk ohälsa. Kvinnor i politiken där villkoren blir allt tuffare med hot och hat. En attitydundersökning pågår. 

Avdelningen för Stöd och Samordning har 12 anställda som arbetar med jämställdhets-integrering, nya modeller och metoder. Ansvarar för redovisningen till regeringen. Har utbildningsverksamhet inom Agenda 2030, HBTQ där man arbetar med att ta fram en handlingsplan. Man arbetar också med artificiell intelligens (AI), digitalisering, nationella minoriteter och civilsamhället.                           

Detta möte var information om vad myndigheten arbetar med samtidigt som vi deltagare fick framföra vad vi förväntar oss av dem.

Fistula
-från Hem och Samhälle deltog undertecknad och Monica Fagerstedt vid den årliga konferensen om mänskliga rättigheter (MR) som ägde rum i Linköping. Temat för konferensen var Hälsa och den är viktig i försvaret av MR. Egentligen är det bara under en kort tid i mänsklighetens historia i en tämligen liten del av världen som enskilda människor haft frihet att välja sina egna vägar i livet. Klaner, släkter, stater, partier, religiösa institutioner, listan kan göras lång över alla som genom historien gjort anspråk på att styra människors liv. Efter andra världskrigets fasor skapades deklarationen om MR 1947 av det då nybildade FN. Mänskligheten har fortfarande lång väg att gå när det gäller innebörden i begreppet MR och hur de skall förverkligas.

ACWW-
18 juli firas Nelson Mandeladagen. Den proklamerades av FN 2009. Mandela, en extraordinär man som kämpade för rättvisa, fred och jämställdhet under 67 år. Rekommendationen är att man ska ägna 67 minuter av sin tid för att ge något tillbaka för allt Mandela uträttat. Magdie de Kock, världspresident, tillbringade dagen med att läsa poesi för en liten grupp äldre damer och berättade om sina upplevelser i London, där hon varit på styrelsemöte, om tunnelbanan, folkmassorna på gatorna i Centrum, underbara musiken i Covent Garden. Därefter bjöd hon på te och scones med jordgubbar och grädde. 8-18 juli var ACWW representerat vid ett politiskt forum om de Globala Målen på FNs högkvarter i New York. 

30 juli är den Internationella Dagen för vänskap, proklamerad av FN 2011. Vänskap mellan folk, länder och olika kultur kan inspirera till fredsansträngningar och bygga broar mellan kommuner för förståelse och respekt för olikheter.

ACWW var också representerat i FNs konferens om civilsamhället som ägde rum i Salt Lake City i USA i närvaro av 2000 deltagare. Temat var att bygga hållbara städer och kommuner. Vid styrelsemötet i oktober fokuserade man på den strategiska inriktningen för de kommande 3 åren.

28 september Rabiesdagen. Den Globala Alliansen för Rabies Kontroll är ny medlem i ACWW och erbjuder alla ACWWs medlemmar information och träning. Detta initiativ har kommit efter den resolution om Rabies som antogs på ACWW konferensen i Melbourne i april.

Textruta:

Våldet mot kvinnor är alarmerande och enligt WHO blir 1/3 av kvinnorna i världen utsatta för våld åtminstone en gång under sin livstid. I november-december pågår en kampanj 16 dagar för att öka medvetenheten om den negativa påverkan som våld och missförhållanden medför och att utrota detta för gott. I Syd Afrika under kampanjtiden bär man ett vitt sidenband.

KSAN-Nomineringar till Fjärilspriset 2020 senast 21 februari till lena.harake@ksan.Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i alkohol-läkemedels och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv. Priset utdelas i samband med årsmötet.

Anna Nilsson har avlidit 2 december. För många var Anna mycket känd. Hon var Läns-förbundsordförande i Stockholms län och hade också varit vice förbundsordförande.

Hon var mycket aktiv och man kan säga att hon brann för Husmodersförbundet och Hem och Samhälle. Anna var alltid påläst och gjorde sin stämma hörd. Hon har också suttit i AU och RS. Begravningen kommer att äga rum i Sankt Botvids lilla kapell i Huddinge den 9 januari kl. 15.00

Aktuella datum
AU         18 januari
Fistula  14 februari
AU        20 mars
RS         21-22 mars

Kansliet har julstängt från den 19 december till 7 januari.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Siw och Eva-Marie på kansliet