Nyhetsbrev 2 / 2019

Tiden går fort och snart är det dags för den Nordiska konferensen i Varberg 14-15 juni. Ett trevligt program ”Hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv” samt intressanta studiebesök. Programmet finns på hemsidan.  
                                                                                           

Landsmöte
Några månader senare nästa event. Förbundets 100-årsjubileum samt tillika det 48:e Landsmötet 17–18 augusti. Är du ombud glöm då ej att ta med verksamhets-berättelserna 2017 0ch 2018. Inga val äger rum eftersom alla är valda till 2020, men det kan förekomma något fyllnadsval. Vad som framförallt kommer att diskuteras är förbundets framtid. En skrivelse har skickats till Jämställdhetsmyndigheten beträffande det minskade bidraget. Som ni förstår så klarar vi oss inte utan det och dessutom är det också nödvändigt att öka medlemsantalet.                                                                                                  

Bortsett från förhandlingarna kommer vi att ha ett trevligt program med föreläsningar, historik och festmiddag med underhållning. Programmet finns även på hemsidan. Med tanke på det minskade bidraget och de ökade kostnaderna för jubiléet så blir det ingen Länsstudieledarkonferens i samband med Landsmötet men däremot kommer Rikskursen äga rum i Södertälje 5-6 oktober.

Riksstudierådet 22-23 februari
Generalsekreterare Cecilia Palm gjorde nyligen en resa till Bryssel inför EU-valet 26 maj. Det är angeläget med information om EU och ökat engagemang för att rösta. På Riksdagens hemsida finns material som kan användas till bl.a. studiecirklar.

Vad händer om elförsörjningen slås ut? Kommunerna menar att man bör klara sig på egen hand upp till en vecka. Cirklar om krisberedskap rekommenderas. I år borde förbundets 100-åriga historia vara ett angeläget cirkelämne.                                                                                                                 

Konsument
Dagens konsumenter rör sig på en alltmer komplex, svårgenomtränglig och global marknad med många fällor, många svåra och nästintill omöjliga val. Därför behövs en stark konsumentpolitik. Det handlar om farliga produkter, oseriösa försäljare, oseriösa avtal, vilseledande rådgivning och information. Det handlar om att värna alla konsumenter i en alltmer digital värld. Visionen är att du kan göra medvetna val oavsett förutsättningar eller var du bor. Perspektiv och synsätt hos beslutsfattare utgår från konsumenternas behov i vardagen och FNs nio grundläggande konsumenträttigheter.

Rätten till basbehov, säkerhet, information, rätten att välja, bli hörd, rätten till upprättelse, konsumentutbildning, hälsosam miljö och digitalt konsumentskydd. FNs 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 är vägledande.  

EU-val
Den 26 maj är det EU-val. Medborgarna i EU är inte bara väljare utan också konsumenter. Tillsammans med 42 systerorganisationer i europeiska BEUC (konsumenttorg). I EU har man tagit fram områden som politikerna bör prioritera. Att värna konsumenterna är en förutsättning för marknaden i EU skall fungera. Det krävs en balans mellan den som producerar och säljer och den som köper och konsumerar. Många har svårt att se vad EU betyder i vardagen. De senaste decennierna har EU varit en stark kraft för förbättringar inom t.ex mat ,banker, kemikalier. Dessa områden bör prioriteras; längre livslängd för produkter, förenklad hälsomärkning, tillgång till mediciner till konkurrenskraftiga priser, stopp för skadliga kemikalier. Dessa områden kommer att påverka hundratals miljoner människors liv nu och år framöver. De nyvalda beslutsfattarna i EU måste prioritera detta.

ACWW
Något kort om de motioner som är uppe för behandling i Melbourne.  Alla länder borde ta fram kartor och register över platser där man dumpat farliga föroreningar i marken såsom t.ex. tunnor med kvicksilver. Dessa kan läcka och förorena marken och grundvattnet.

Skydda korallreven och fiskbeståndet för kommande generationer.

Användandet av plast i förpackningar
Den färska studien som avslutades 2010 uppskattade att 8 miljoner plast finns kvar i haven. 192 nationer producerade 275 miljoner ton plast och störst producenter var Kina, Indonesien, Sri Lanka, Filippinerna och Vietnam. I december 2017 föreslog FN att man skulle enas om ett mål hur man skulle tackla denna fråga. USA liksom Kina och Indien förkastade förslaget vad gällde målet och tiden. En FN resolution är inte lagligt bindande.

Miljön, dåliga arbetsförhållande och våld
Insektspollinering sker idag till 35% av produkter som mänskligheten konsumerar dagligen. I en värld där miljön förändrar möjligheterna för en naturlig hemvist för insekterna är det viktigt att forskningsinstituten utvecklar andra möjligheter för pollinering.

Sätt tryck på textilföretagen så att de anställda får schyssta löner och arbetsförhållanden. 68% av kvinnorna arbetar inom klädindustrin. Långa arbetsdagar, låg lön, ansvar för familjen, usel mödrahjälp. Det är svårt för kvinnor att få utbildning och befordran inom sina arbeten.

Våld i hemmet ökar. Höj medvetenheten hos politiker, polis, vårdcentraler med flera. Det är nödvändigt att varje land utarbetar en strategiplan.

Anemi                                                                                                                          
Järnbrist leder till anemi och minskad arbetskapacitet såväl som försämrat immunförsvar. Två miljarder d.v.s. 30% av världens befolkning är anemisk och inte bara i U-länderna. Regeringar och hälsoorganisationer måste fortsätta finansiera forskningen för att utrota den världsvida järnbristen.

Hjärtsjukdomar..
är idag den högsta dödsorsaken hos kvinnor. Alla borde ha samma tillgång till hälsovård som män. Män och kvinnors kroppar fungerar inte på samma sätt och ska alltså inte behandlas lika. Hjärtsjukdomar dödar 13.3 miljoner kvinnor årligen. I USA dör var fjärde kvinna av hjärtrelaterade sjukdomar.  I Australien 31000 årligen och 12000 i cancersjukdomar.

Näringslära
Hälsa och hygien med betoning på miljön. Genom tillgång till rent vatten och sanitet samt undervisning kan man övervinna undernäring hos de mest sårbara. Ju mer kännedom om näringslära bättre resultat uppnås.
Kvinnor har sämre tillgång till hälsovård.


Utrotning..
av rabies till 2030 genom utbildning och vaccination. Varje år dör 59000 av rabies av vilka 40% är barn. Mest effektivt är att vaccinera hundarna.


Q-feber..
är globalt förekommande och överförs från djur till människa genom inandning. Bakterien förekommer hos nötboskap, får och getter. Den lär förekomma i hela världen utom på Nya Zeeland. Jag är tveksam till att den förekommer här. Jag har aldrig hört talas om den.

Fistulastiftelsen
Vid årsmötet medverkade Fana Habteab (förra årets Aktiva Kvinna) och berättade om könsstympning. I senaste tidskriften finns reportage om henne från Rikskursen. Kerstin Engle omvaldes till ordförande. Tyvärr hade vår kassör Marianne Magnusson avböjt omval och vid det efterföljande konstituerande mötet blev ej klart vem som har möjlighet att efterträda henne.

NTF-2018
Ett svart år i trafiken med 325 döda och tyvärr inleddes året med 31 döda i januari. Den tunga trafikens inblandning i dödsolyckorna ökar.70% av de tunga lastbilarna och 55% av personbilarna körs i hastigheter över hastighetsgränserna.  Om alla skulle hålla hastigheten skulle mer än 100 människors liv kunna räddas. Norge är i ledning när det gäller lägst antal omkomna. Färöarna hade ingen som omkom 2018. Trafiksäkerhetsinformation har tagits fram för asylsökande.

Utmärkelsen Guldtriangeln utdelas till den kommun som gjort särskilda insatser för ökad trafiksäkerhet. Den utdelas på kongressen i april av inframinister Tomas Eneroth. Ett annat pris- vinnaren av min skolväg, Klassens hjälte Elias Halvarsson i klass 5B på Skräddarbacksskolan i Borlänge, kartlade sin skolväg och vann 10000kr till klassen.

Aktuella Datum

8/4   KSANs årsmöte

25/4 Sv. Konsumenters årsmöte

26/4 FUs årsmöte

14/5 Kungafonden

15–16/6 NKF

17-18/8 Landsmöte