Tiggare och romernas situation

RomarebildDet blir allt vanligare med tiggare från vissa EU-länder i såväl Sverige som i norra och västra Europa. Det är en beklaglig och oroväckande utveckling, som ofta innebär svåra förhållanden för de människor det handlar om.

Boplatserna, som vuxit fram, är många gånger oacceptabla med miljö-, hälso- och hygienproblem. Såväl i Stockholm som i många andra kommuner i Sverige arbetar man med en rad åtgärder för att komma tillrätta med svårigheterna. Det handlar om till exempel platser för nattvila, akutinsatser avseende mat, logi (efter nödprövning) och hemresor.

Tydliga krav bör ställas på de medlemsländer vars medborgare drabbats. Det innebär större ansvarstagande hos länder som Rumänien och Bulgarien att vidta åtgärder för att minska de sociala problem och den utsatthet, som ligger till grund för att människor söker sig till andra EU-länder.

Den fria rörligheten inom EU innebär att dess medborgare har tre månaders uppehållsrätt i andra länder inom unionen. Efter dessa månader är fortsatt uppehållsrätt möjlig om man har arbete, är egen företagare eller aktivt söker arbete. Rätten att vistas i annat EU-land bygger på förutsättningen av egen försörjning, vilket innebär stort eget ansvar för såväl boende och arbetssituation som hemresa.

Enligt socialtjänstlagen har kommunerna det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen, oavsett nationalitet. Det gäller att i akuta situationer säkra att personer inte fryser eller svälter ihjäl genom till exempel akuta boendelösningar, akut mathjälp eller i vissa fall hjälp till hemresa.

EU-kommissionen arbetar sedan 2011 med nationella strategier för integrering av romer. Detta innebär att medlemsländerna utifrån sina förutsättningar skall arbeta för romsk inkludering inom fyra områden: utbildning, arbete, hälsa och bostad. Man följer årligen upp dessa strategier och diskussioner förs hur man har effektiviserat åtgärderna. Det har konstaterats att Rumänien i allt högre grad har förlitat sig på ekonomiskt EU-stöd. Diskussioner pågår om hur medlemsländerna kan stödja Rumänien att bättre kunna ta till vara EU-stödet i syfte att hjälpa romerna. Det har visat sig att Rumänien endast använder 30 procent av de medel som ställts till förfogande.

Polisen kan inte göra något mot tiggeriet eftersom det inte är förbjudet. Om tiggeri däremot inte sker av egen fri vilja, utan den som tigger blir utnyttjad av andra genom människohandelsbrott eller olaga tvång är tiggaren att betrakta som brottsoffer. Polisen kan däremot agera mot verksamhet, som uppfattas som ordningsstörande liksom om en offentlig plats används som boplats. Det krävs särskilt tillstånd för att få använda offentlig plats på sätt som inte stämmer överens med det ursprungliga ändamålet. Det är således inte tillåtet enligt allemansrätten, miljölagstiftningen eller lokala ordningsstadgan att bosätta sig var man vill.

I vår trygga värld har vi svårt att förstå hur dessa utsatta människor föredrar att bo under uppenbart osäkra och stundom direkt farliga förhållanden framför att återvända till sina hemländer.

Jag är benägen att hålla med August Strindberg när han sa ”Det är synd om människorna!”

 
Siw Warholm
förbundsordförande